Διοίκηση

Πρόεδρος: Καθηγήτρια, Γαλήνη Ρεκαλίδου
Θητεία έως 31/8/2018

Αντιπρόεδρος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναστασία Οικονομίδου