Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο θεσμοθετήθηκε το 2000 (ΦΕΚ 176/31/7/2000) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των ζητημάτων της Πληροφορικής στο πλαίσιο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Η Πληροφορική είναι μια ταχύτατα εξελισσόμενη περιοχή με σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Βασικός σκοπός του εργαστηρίου (πέραν της κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών) αποτελεί η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Πληροφορικής.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μαθήματα Πληροφορικής του Τμήματος:

  • Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Ι (υποχρεωτικό μάθημα του 1ου εξαμήνου): ο Η/Υ ως αυτόνομη/ανεξάρτητη μονάδα
  • Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου): ο Η/Υ ως μέρος ενός δικτύου Η/Υ
  • Πληροφορική στην Εκπαίδευση (μάθημα επιλογής του 4ου εξαμήνου): αρχές ενσωμάτωσης υπολογιστικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση
  • Πολυμέσα & Δίκτυα στην Προσχολική Εκπαίδευση (μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου): τεχνολογίες για προσχολική εκπαίδευση

Τα συγκεκριμένα μαθήματα αποσκοπούν στην απόκτηση αναγκαίων γνώσεων που θα είναι χρήσιμες:

  • Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
  • Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών
  • Στον εργασιακό χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς σε οποιοδήποτε άλλο τομέα
  • Στο οικογενειακό περιβάλλον
  • Σε μέλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Διεύθυνση εργαστηρίου μέχρι και το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2008-09: Χριστίνα Μεταξάκη, Καθηγήτρια
Διεύθυνση εργαστηρίου από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-10: Δημήτριος Πρέντζας, Επίκουρος Καθηγητής

• Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://infolab.psed.duth.gr/