Γαλλικά Ειδικότητας Ι και ΙΙ

Επιδιώκεται η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης (παλαιό επίπεδο γλωσσομμάθειας Delf 2eme degre) ή C1 (Dalf και Sorbonne I / II), ανάλογα με το αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών ανά έτος. Οι στόχοι είναι οι εξής:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη γλώσσα των Παιδαγωγικών Επιστημών και η προσέγγιση της Γαλλόφωνης βιβλιογραφίας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο (εκμάθηση σχετικής ορολογίας μέσα από εξειδικευμένα αυθεντικά κείμενα).
  • Η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (βιογραφικό σημείωμα, επιστολές, ηλεκτρονικά μηνύματα, παραμύθι, οδηγίες για κατασκευές, παιχνίδια κ.ά.).
  • Η δυνατότητα ανταπόκρισης σε γενικότερες και ειδικότερες πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας (διακίνηση σε προγράμματα Erasmus, παρακολούθηση και συμμετοχή σε συνέδρια κ.ά.).
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με την εκπόνηση σχεδίων εργασίας στο γλωσσικό μάθημα, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Το διδακτικό υλικό έχει τη μορφή ανοικτού φακέλλου, έτσι ώστε να επιδέχεται αναπροσαρμογές με βάση τα εκάστοτε ενδιαφέροντα και τις επιστημονικές ανάγκες των φοιτητών. Αντλείται από αυθεντικά κείμενα: βιβλία, παιδαγωγικά λεξικά, επιστημονικά περιοδικά, γαλλόφωνα παιδικά περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές κ.τ.λ. και είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας.