Καρούσου Αλεξάνδρα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:
• «Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη» [ΦΕΚ Διορισμού Γ’353/13.4.2016]

Επικοινωνία
• Τηλέφωνο: 25510-30040
• Email: akarouso@psed.duth.gr
• Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές: Παρασκευή 12.30 – 13.45

Σπουδές:
• Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, Universidad Complutense de Madrid.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ψυχολογίας, Ειδίκευση: Ψυχολογία της Γλώσσας. Σχολή Ψυχολογίας, Τμήμα Γνωστικών Διεργασιών, Universidad Complutense de Madrid.
• Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη κατά τη βρεφική και προσχολική ηλικία
• Αξιολόγηση της πρώιμης επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης
• Σχέση μεταξύ γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης
• Η φωνητική μίμηση στην ανάδυση και ανάπτυξη της γλώσσας.
• Η αναπτυξιακή σχέση μεταξύ γλώσσας και μουσικής

Διδασκόμενα μαθήματα:
• Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού Ι
• Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού ΙΙ
• Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι
• Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη
• Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και της μάθησης [ΠΜΣ]
• Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας [ΠΜΣ]

Βιογραφικό Σημείωμα